Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

noctua
noctua
9919 34eb 420
Reposted fromhagis hagis viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
noctua
9666 6903 420
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko
noctua
noctua
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszydera szydera
8626 6bca 420
Reposted fromusagii usagii viatoniewszystko toniewszystko
noctua
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viatoniewszystko toniewszystko
noctua
1266 3739 420
Reposted fromjazon jazon viatoniewszystko toniewszystko
noctua
4104 2000 420

March 19 2017

noctua
2325 12ce 420
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaslova slova
noctua
2943 ea63 420
Reposted fromhormeza hormeza viagabor gabor
noctua
5848 97e6 420
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
5853 698e 420
Reposted fromabsedarian absedarian viaatranta atranta
noctua
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
noctua
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viahormeza hormeza
noctua
2473 1b07 420
Reposted fromNajada Najada viaMaddoxx Maddoxx
0924 db63 420
Reposted fromerial erial viafotoplastikon fotoplastikon
noctua
0763 329a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolivierk olivierk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl